1. Văn khấn cúng ngày Vía Thần Tài
Một việc làm rất quan yếu chẳng thể thiếu trong nghi thức cúng Thần Tài, thổ thần vào mùng 10 hàng tháng đó là đọc văn khấn, với mục đích thỉnh ngốc lên và nghe lời cầu khấn của gia chủ. Bài cúng thổ địa thần tài được truyền lại từ thế hệ gia tiên như sau:

na mô A Di Đà Phật!
na mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
· Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
· Kính lạy ngài Hoàng Thiên ông địa chư vị Tôn thần.
· Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
· Con kính lạy Thần tài vị tiền.
· Con kính lạy các ngài đần, ông địa cai quản trong xứ này.
Tín chủ con là .................................................. ..Ngụ tại............................................. .............
Hôm nay là ngày…... tháng....… năm….....
Tín chủ thực bụng sửa biện, hương hoa, lễ phẩm, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.
Cúi xin Thần Tài thương tình tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ phẩm độ trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở rộng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc thực bụng, trước án kính lễ cúi xin được độ trì phù trì.
nam vô a di Đà Phật!
na mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

phongthuytamhop.com


2. Bài khấn thổ thần, Thần tài hàng ngày
Hàng ngày, trước khi thắp hương cho Thần Tài, thổ thần, gia chủ cũng phải đọc bài cúng hậu thổ thần tài để biểu đạt sự thành lễ của mình

Lạy Thành Hoàng bản cảnh, thổ địa - Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị Tiền chủ Hậu chủ.
Con tên là........... niên canh..........., ..........tuổi.
Ở tại ngôi gia, số........ đường......... quận......... tỉnh (thành)............ Việt Nam quốc.
Khấu xin Thành Hoàng bản địa, thổ công - Thần Tài chứng minh cho lòng thực lòng khấn vái, xin chư vị cho con được ....................... (lời khấn để xin điều gì đó).
Mọi việc vuông tròn, con xin được hậu tạ............ (hẹn tạ lễ).
Con xin Thành Hoàng bản địa, thổ địa - Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.
Khấn xong, vái hay lạy ba cái.