TP HCM: Nhiều chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non từ tháng 9/2017
Kể từ ngày 1/9/2017, TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên mầm non công lập theo Nghị quyết được HĐND thành phố ban hành trong kỳ họp thứ 5, khóa 9.

Cụ thể, hợp đồng giáo viên với mức lương 3.750.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm.

Hợp đồng nhân viên bảo mẫu trợ tối thiểu là 2.000.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm, ngân sách thành phố chi 1.000.000 đồng/người/tháng, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa.

Mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non do tính chất công việc (không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng): 650.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm.

Mức hỗ trợ khuyến khích đối với giáo viên mầm non theo trình độ chuyên môn (không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng) với trình độ thạc sĩ: 1.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm; trình độ đại học: 900.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm; trình độ cao đẳng: 550.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.

Đặc biệt, theo Nghị quyết này, thành phố cho phép tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ, giao UBNDthành phố cân đối từ dự toán ngân sách thành phố hàng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên và thực hiện quyết toán theo số lượng chi thực tế.